JA-DOEN

Wat kunnen we voor u doen?

lees verder...

Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a: Opdrachtnemer: Juridisch Adviesbureau JA-DOEN
b: Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overgebleven bepaling onverkort van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een rechtens juiste bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Overeenkomst van opdracht
3.1. Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen en vermogen verrichten. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4. Tarief en betaling
4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
4.2. De door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (zoals reiskosten, kosten van koeriersdiensten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht.
4.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.4. Bij niet of niet-tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Opdrachtnemer heeft dan het recht om vanaf de vervaldag wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
5.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5.3. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden aan deze geretourneerd.
5.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1. Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroeps gebonden plicht tot bekendmaking, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
6.2. Behoudens met toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 

Artikel 7. Reclames
7.1. Alle reclames ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt door opdrachtgever. De opdrachtgever moet aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
7.2. Reclames als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichting niet op.
7.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren danwel opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
8.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een beroepsfout waardoor opdrachtgever schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de factuur.
8.3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
8.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.
8.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem informatie heeft verstrekt die, geheel of gedeeltelijk, onjuist of onvolledig is of te laat ter beschikking is gesteld aan opdrachtnemer.
8.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
8.7. Een vordering tot vergoeding van de schade dient uiterlijk twaalf maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze
9.1. Op alle opdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2.  De rechtbank te Groningen is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, kennis te nemen.